Юбилейна Научна Конференция по Екология (1 ноември 2008)
       The Anniversary Scientific Conference on Ecology was organized to commemorate the the 20th anniversary of the Department of Ecology and Environmental Conservation, Faculty of Biology, University of Plovdiv ‘Paisii Hilendarski". The conference was held in Plovdiv (Bulgaria) on November 1st 2008.
The conference aimed to provide an ideal platform for people to share research ideas and experiences in the fields of Ecology, Environmental Conservation and related areas. Traditionally the conference were held in three thematic sections:

• Ecology, biodiversity and conservation
• Ecological monitoring and Applied ecology
• Ecological education and legislation

       Topics of interest included, but were not limited to: ecology and conservation of microorganisms, plants, aquatic and terrestrial animals, physiological ecology, behavioral ecology, population ecology, population genetics, community ecology, plant-animal interactions, ecosystem ecology, parasitology, animal evolution, ecological monitoring and bioindication, landscape and urban ecology, conservation ecology, ecotoxicology, marine biology, ecological education and legislation, as well as new methodical contributions in ecology.

      

       На 01 ноември 2008 г. се проведе Юбилейната научна конференция по Екология, организирана по случай 20 годишнината на катедра "Екология и ООС" към Биологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Научният форум бе организиран от катедра "Екология и ООС", Биологически факултет към ПУ и Съюза на учените в България - гр. Пловдив, с любезното съдействие и подкрепа на "КЦМ-АД" - гр. Пловдив и "Асарел-Медет" АД - гр. Панагюрище.

     Конференцията протече по следната програма в четири секции: "Екология, биоразнообразие и консервация", "Екологичен мониторинг и приложна екология", "Екологично образование и законодателство" и "Студентска сесия" в гореспоменатите направления.

       На откриването бе представена накратко историята и съвременното развитие на катедра "Екология и ООС" от нейния ръководител - доц. д-р Илиана Велчева. Бяха поднесени поздравителни адреси от Съюза на учените в България - гр. Пловдив; Института по Зоология (БАН); Аграрен университет - гр. Пловдив; Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград; ПУ "Паисий Хилендарски" - Филиал Смолян; Деканско ръководство на Факултета по Биология към ПУ; Катедра "Анатомия и физиология на човека" и Катедра "Зоология" към Биологически факултет на ПУ.

 


ISBN 978-954-423-507-9, © Университетско издателство „Паисий Хилендарски"

© Plovdiv University Publishing House, 2008

Снимка на корицата: Чаирски езера (Западни Родопи), 2005, © Ивелин Моллов

Photo on the cover: Chairski Lakes (Western Rhodopes), 2005, © Ivelin Mollov

 

 

Сборник с доклади (Proceedings) [PDF]

Резюмета (Abstracts) [PDF]

 

Abstracting & Coverage (Сборникът е индексиран в следните бази данни):
- НАЦИД (Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране) - ID№ 3524

- AGORA

- GetCITED

- Google Scholar Search Engine

- Biomedical Research Directory (biores.org)

 

 

 

Секция "Екология, биоразнообразие и консервация"

Section "Ecology, biodiversity and conservation"


 

DIMITAR Y. STOYKOV, BORIS G. ASSYOV – New Data on the Pyrenomycetous Fungi of Bulgaria, p. 11-20 [PDF]
ДИМИТЪР Й. СТОЙКОВ, БОРИС Г. АСЬОВ – Нови данни за пиреномицетните гъби в България, стр. 11-20

МАРИЯ Н. ЛАЧЕВА – Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus (Agaricales) в България, стр. 21-28 [PDF]

MARIA N. LACHEVA – Vertical Distribution and Trophic Characteristics of the Species from Genus Agaricus (Agaricales) in Bulgaria, p. 21-28

МАРИЯ Н. ЛАЧЕВА – Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина, стр. 29-35 [PDF]

MARIA N. LACHEVA – Phenological Observations on the Fecundity of the Species from Genus Agaricus (Agaricales) in the Thracian Valley, p. 29-35

TZENKA I. RADOUKOVA – Occurrence of Basic Phenological Phases for Several Species of Wheatgrasses at the High-mountain Clean of Trees Area of the Central Balkan National Park, p. 36-46 [PDF]

ЦЕНКА И. РАДУКОВА – Настъпване на основните фенологични фази при няколко вида житни треви във високопланинската безлесна зона на Национален парк „Централен Балкан", стр. 36-46

TZENKA I. RADOUKOVA – Analysis of the Vegetation Covering Under the Influence of the Different Abundance of Juniperus sibirica in Two Zones of the Central Balkan Mountain, p. 47-54 [PDF]

ЦЕНКА И. РАДУКОВА – Анализ на растителната покривка под влияние от различно обилие на Juniperus sibirica върху две зони от Централна Стара Планина, стр. 47-54

ВИОЛЕТА Г. ДИМИТРОВА – Флористични изследвания на съобществата на обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в района на планината Славянка, стр. 55-65 [PDF]

VIOLETA G. DIMITROVA – Floristic Studies on the Communities of the Common Chestnut (Castanea sativa Mill.) in the Region of Slavyanka Mountain, p. 55-65

ЦВЕТА Г. РАЙЧЕВА, ИЛИЯ Д. ДЕНЕВ, ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА, КИРИЛ Х. СТОЯНОВ – Молекулярно-таксономично изследване на subsect. Pulchri Borod. [Rumex L., Polygonaceae Juss.] в българската флора, стр.66-75 [PDF]

TSVETANKA G. RAYCHEVA, ILIA D. DENEV, DESISLAVA DIMITROVA, KIRIL H. STOYANOV – Molecular–Taxonomic Study of the Intraspecific Mutability of R. pulcher L. (Rumex L., Polygonaceae Juss.) In Bulgaria, p. 66-75

КИРИЛ Х. СТОЯНОВ, ИЛИЯ Д. ДЕНЕВ – Таксономично изследване на пет вида Phelipanche (Pomel) Sojak (Orobanchaceae) в България с помощта на ISSR маркери, стр. 76-84 [PDF]

KIRIL H. STOYANOV, ILIA D. DENEV – Taxonomic evaluation of five Phelipanche species (Orobanchaceae) in Bulgaria using ISSR markers, p. 76-84

СНЕЖАНА М. ГРОЗЕВА, СEППO НОККАЛА – Данни за типа на мейозата при полутвърдокрилите насекоми от инфраразред Gerromorpha (Insecta, Heteroptera), стр. 85-90 [PDF]

SNEZHANA GROZEVA, SEPPO NOKKALA – Data About the Type of Meiosis in the Insects from Infraorder Gerromorpha (Insecta, Heteroptera), p. 85-90

PETER S. BOYADZHIEV, АNELIA M. STOJANOVA – Notes on the Biology of Puklina asphodelinae (Hymenoptera: Eulophidae), p. 91-95 [PDF]

ПЕТЪР С. БОЯДЖИЕВ, АНЕЛИЯ М. СТОЯНОВА – Бележки върху биологията на Puklina asphodelinae (Hymenoptera: Eulophidae), стр. 91-95

DIANA J. GANEVA – A Contribution to the Study of the Bulgarian Tabanid Fauna (Diptera, Tabanidae), p. 96-100 [PDF]

ДИАНА Й. ГАНЕВА – Принос към проучването на Българската Табанидна фауна (Diptera, Tabanidae), стр. 96-100

BLAGOVEST K. TEMELKOV, MELEKBER OSMAN – Paleoecological Investigation of the Palaeogenous Invertebrates in the Kardzhali Region, p. 101-110 [PDF]

Благовест К. Темелков, Мелекбер Осман – Палеоекологични проучвания на Палеогенски безгръбначни от Кърджалийско, стр. 101-110

АТАНАС А. ИРИКОВ – Количествена структура на сухоземната малакофауна (Mollusca: Gastropoda) в Добростански рид на Западни Родопи, стр. 111-121 [PDF]

ATANAS А. IRIKOV – Quantitive Structure of the Terrestrial Malacofauna (Mollusca: Gastropoda) in the Dobrostan Ridge in Western Rhodopes Mts., p. 111-121

АТАНАС А. ИРИКОВ – Eкологично диференциране и типизиране на сухоземната малакофауна (Mollusca: Gastropoda) в Добростански рид на Западни Родопи, стр. 122-135 [PDF]

ATANAS A. IRIKOV – Еcological Differentiation and Typization of the Terrestrial Malacofauna (Mollusca: Gastropoda) in the Dobrostan Ridge in Western Rhodopoes Mts., p. 122-135

ДИЯН М. ГЕОРГИЕВ – Сухоземните охлюви в ПП "Сините камъни" – хабитатно разпределение и консервационна значимост, стр. 136-146 [PDF]

DIAN M. GEORGIEV – The Terrestrial Snails in NP "Sinite kamani" – Habitat Distribution and Conservation Significance, p. 136-146

DILIAN G. GEORGIEV – Habitat Distribution of the Land Snails in One Village Area of the Upper Thracian Valley (Bulgaria), p. 147-151 [PDF]

ДИЛЯН Г. ГЕОРГИЕВ – Хабитатно разпространение на сухоземните охлюви в един селски район на Горнотракийската низина (България), стр. 147-151

DIMITAR S. KOZUHAROV, TEODORA A. TRICHKOVA, ZDRAVKO K. HUBENOV, IVAN S. BOTEV, GOCE R. KOSTOSKI, JADRANKA A. KOSTOSKA, MLADEN T. ZIVKOV – Distribution of Dreissena polymorpha in Human-made Lakes along the Lesnovska River (Tributary of Iskar River, Danube Drainage Basin), p. 152-162 [PDF]

ДИМИТЪР С. КОЖУХАРОВ, ТЕОДОРА А. ТРИЧКОВА, ЗДРАВКО К. ХУБЕНОВ, ИВАН С. БОТЕВ, ГОЦЕ Р. КОСТОСКИ, ЯДРАНКА А. КОСТОСКА, МЛАДЕН Т. ЖИВКОВ – Разпространение на Dreissena polymorpha в изкуствени езера по поречието на р. Лесновска (приток на р. Искър, Дунавски басейн), стр. 152-162

MILEN V. VASSILEV, TEODORA A.TRICHKOVA, DOREL URECHE, IONUT STOICA, KARINA BATTES, MLADEN T. ZIVKOV – Distribution of Gobiid species (Gobiidae, Pisces) in the Yantra River (Danube Basin, Bulgaria), p. 163-172 [PDF]

МИЛЕН В. ВАСИЛЕВ, ТЕОДОРА А. ТРИЧКОВА, ДОРЕЛ УРЕХЕ, ЙОНУЦ СТОИЦА, КАРИНА БАТЕС, МЛАДЕН Т. ЖИВКОВ – Разпространение на видовете риби от сем. Gobiidae в р. Янтра (Дунавски басейн, България), стр. 163-172

БОРИСЛАВ Я. НАУМОВ, МАРИО С. ЛАНГУРОВ – Алпийският тритон (Ichthyosaura alpestris) на Витоша: Опит за реинтродукция, стр. 173-180 [PDF]

BORISLAV Y. NAUMOV, MARIO S. LANGOUROV – The Alpine Newt (Ichthyosaura alpestris) in Vitosha Mountain – An Attempt for Reintroduction, p. 173-180

ANELIA M. STOYANOVA, IVELIN A. MOLLOV – Diet and trophic niche overlap of the Moor frog (Rana arvalis Nilsson, 1842) and the Common frog (Rana temporaria L., 1758) from Poland, p. 181-190 [PDF]

АНЕЛИЯ М. СТОЯНОВА, ИВЕЛИН А. МОЛЛОВ – Хранителен спектър и хранителна ниша на Rana arvalis Nilsson, 1842 и Rana temporaria L., 1758 от Полша, стр. 181-190

ZLATOZAR N. BOEV – A Case of "Unusual" Late Breeding of the House Martin (Delichon urbica Linnaeus, 1758) (Hirundinidae - Aves) in Bulgaria, p. 191-193 [PDF]

ЗЛАТОЗАР Н. БОЕВ – Случай на „необикновено" късно размножаване на градската лястовица (Delichon urbica Linnaeus, 1758) (Hirundinidae - Aves) в България, стр. 191-193

DILIAN G. GEORGIEV – Diet Composition of the Eurasian Otter and Co-existing Grey Heron in a Fish Farm during the Spring-Summer Season in Bulgaria, p. 194-199  [PDF]

ДИЛЯН Г. ГЕОРГИЕВ – Хранителен спектър на видрата и сивата чапла съвместно съществуващи в рибовъдно стопанство в България през летния период, стр. 194-199

СТЕФАН С. КЮРКЧИЕВ – Годишен хранителен спектър на червената лисица (Vulpes vulpes L.) в Централни Родопи, стр. 200-207 [PDF]

STEFAN S. KIURKCHIEV – Annual Trophic Spectrum of the Red Fox (Vulpes vulpes L.) in Central Rhodopes Mts., p. 200-207

EВГЕНИЙ Г. РАЙЧЕВ, ДИЯН М. ГЕОРГИЕВ – Храната на лисицата (Vulpes vulpes L.) през есенно-зимния сезон в района на Сърнена Средна Гора, стр. 208-215 [PDF]

EVGENIY G. RAYCHEV, DIAN M. GEORGIEV – Food of the Red Fox (Vulpes vulpes L.) During the Autumn-Winter Period in the Region of Sarnena Sredna Gora Mt., p. 208-215

ВАСИЛИЙ Г. ГЕОРГИЕВ, НИНО П. НИНОВ, ГЕОРГИ ЦВ. ГЕОРГИЕВ, АЛБЕНА Й. МИРЧЕВА, АТИДЖЕ А. ДЖИНДЖИЕВА, ПЕТЪР В. ГЕНОВ – Проучвания върху храната на вълка (Canis lupus L.) в района на Държавно Ловно Стопанство „Чепино", Западни Родопи, стр. 216-224 [PDF]

VASSILII G. GEORGIEV, NINO P. NINOV, GEORGI TS. GEORGIEV, ALBENA Y. MIRCHEVA, ATIDZHE A. DZHINDZHIEVA, PETER V. GENOV – Studies on the Wolf's (Canis lupus L.) Diet in the Region of State Game Enterprise ‘Chepino', Western Rhodopes, p. 216-224

ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ, БАХТИЯР СОФУ, АТИДЖЕ ДЖИНДЖИЕВА, ПЕТЪР ГЕНОВ – Място и роля на вълка (Canis lupus L.) в Държавно Ловно Стопанство „Беглика", Западни Родопи, стр. 225-235 [PDF]

GEORGI SERAFIMOV, BAHTIAR SOFU, ATIDJE DJINDJIEVA, PETER GENOV – The Place and Role of Gray Wolf (Canis lupus L.) in Game Breeding Station "Beglika" in West Rhodopes, p. 225-235

DILIAN G. GEORGIEV – Seasonality in Marking Activity of the Eurasian Otter (Lutra lutra) in Southern Bulgaria, p. 236-240 [PDF]

ДИЛЯН Г. ГЕОРГИЕВ – Сезонност в маркировъчната активност на видрата (Lutra lutra) в Южна България, стр. 236-240

ЙОРДАН С. КОШЕВ – Предварителни данни относно разлики в доминантна структура и видово разнообразие на дребни бозайници (Micromammalia) в зависимост от интензитета на пашата, стр. 241-247 [PDF]

YORDAN S. KOSHEV – Preliminary Data about the Structure of Dominancy and Small Mammal (Micromammalia) Species Diversity in Relation to the Intensity of Grazing, p. 241-247

АТИДЖЕ А. ДЖИНДЖИЕВА, АЛБЕНА Й. МИРЧЕВА, ПЕТЪР В. ГЕНОВ – Сравнителни изследвания върху размножителния успех на свободно живеещите и оградните популации от муфлони в България, стр. 248-256 [PDF]

ATIDJE A. DJINDJIEVA, ALBENA Y. MIRCHEVA, PETER V. GENOV – Comparative Investigation on Reproductive Success of Free-living and Captivity Mouflon's Population in Bulgaria, p. 248-256

ДАМЯН ДАМЯНОВ, ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА, ПЕТЪР ГЕНОВ, ИВАЙЛО МАРКОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Държавно Ловно Стопанство „Витошко-Студена" – Възможности за ловен и екологичен туризъм на границата на Природен Парк „Витоша", стр. 257-264 [PDF]

DAMIAN DAMIANOV, GERGANA VASSILEVA, PETER GENOV, IVAILO MARKOFF, GEORGI GEORGIEV - State Game Enterprise ‘Vitoshko-Studena' - Possibilities for Hunting and Ecological Tourism at the Border of Natural Park "Vitosha", p. 257-264

ДИАНА И. МАЛИНОВА - Усъвършенстване на типологичната класификация на ландшафта на Природен Парк "Българка", стр. 265-272  [PDF]

DIANA I. MALINOVA - Extension of the Hierarchical Typological Classification of the Landscape Structure of "Bulgarka" Natural Park, p. 265-272
 

 

Секция "Екологичен мониторинг и Приложна екология"

Section "Ecological monitoring and Applied ecology"


 

МАРИАНА МЪРХОВА, СОНЯ КОСТАДИНОВА – Бактериални биофилми – Физиология и екология, стр. 275-284 [PDF]
MARIANA MARHOVA, SONYA KOSTADINOVA – Bacterial biofilms – Physiology and ecology, p. 275-284

СОНЯ КОСТАДИНОВА, МАРИАНА МЪРХОВА – Алкална фосфатаза при Bacillus, стр. 285-292 [PDF]

SONYA KOSTADINOVA, MARIANA MARHOVA – Alkaline phosphatasis in Bacillus, p. 285-292

GANA M. GECHEVA, LILYANA D. YURUKOVA – Chlorophyll Response of Aquatic Moss Fontinalis antipyretica Hedw. to Cu, Cd and Pb Contamination ex situ, p. 293-299 [PDF]

ГАНА М. ГЕЧЕВА, ЛИЛЯНА Д. ЮРУКОВА – Съдържание на хлорофил във водния мъх Fontinalis antipyretica Hedw. при натоварване с Cu, Cd и Pb ex situ, стр. 293-299

LILYANA D. YURUKOVA, MAHMUT COŞKUN, GANA M. GECHEVA, A. ÇAYIR, MÜNEVVER COŞKUN – Transboundary Airborne Deposition Estimated by the Moss Hypnum cupressiforme Hedw. in Southeastern Bulgaria - European Turkey, p. 300-307 [PDF]

ЛИЛЯНА Д. ЮРУКОВА, МАХМУТ ДЖОШКУН, ГАНА М. ГЕЧЕВА, А. ЧАИР, МЮНИВЕР ДЖОШКУН – Атмосферно отлагане на тежки метали и токсични елементи в част от Югоизточна Европа, оценено с мъха Hypnum cupressiforme, стр. 300-307

СТЕФАН ШИЛЕВ, ТАТЯНА БИЛЕВА, ИЛИАНА ВЕЛЧЕВА – Проучване на екологичните свойства на микрофлората и мезобионтната фауна на почви замърсени с тежки метали, стр. 308-318 [PDF]

STEFAN SHILEV, TATIANA BILEVA, ILIANA VELCHEVA – A Study of Ecololical Properties of Microflora and Mesofauna from Soils Polluted with Heavy Metals, p. 308-318

P. MICHAILOVA, J. ILKOVA, R. KERR, K. WHITE – Genome Alterations in Chironomids (Diptera) Subject to Different Degrees of Trace Metal Pollution, p. 319-326 [PDF]

П. МИХАЙЛОВА, Ю. ИЛКОВА, Р. КЕРР, К. УАЙТ – Геномни изменения в политенни хромозоми на видове от сем. Chironomidae (Diptera), обитаващи водоеми с различна степен на метално замърсяване, стр. 319-326

ДЕСИСЛАВА Н. АРНАУДОВА, ЕЛЕНА С. ТОМОВА, ИЛИАНА Г. ВЕЛЧЕВА, АТАНАС Д. АРНАУДОВ – Проучване съдържанието на олово, цинк и кадмий в някои органи на риби от сем. Cyprinidae и сем. Percidae в язовирите "Студен кладенец" и "Кърджали", стр. 327-335 [PDF]

DESISLAVA N. ARNAUDOVA, ELENA S. TOMOVA, ILIANA G. VELCHEVA, ATANAS D. ARNAUDOV – A Study on the Lead, Zink and Cadmium Content in Various Organs in Fishes from Cyprinidae and Percidae families in "Studen Kladenets" and "Kardzhali" Dam Lakes, p. 327-335

АТАНАС Д. АРНАУДОВ, ИЛИАНА Г. ВЕЛЧЕВА, ЕЛЕНА СТ. ТОМОВА, СТЕЛА Г. СТОЯНОВА – Влияние на нарастващи концентрации мед (Cu) върху хистологичния строеж на бъбрека и морфологията на еритроцитите на каракуда, стр. 336-343 [PDF]

ATANAS D. ARNAUDOV, ILIANA G. VELCHEVA, ELENA S. TOMOVA, STELA G. STOYANOVA – Influence of Increasing Concentrations of Copper (Cu) on the Histological Composition of the Kidney and the Morphology of the Erythrocytes of the Prussian Carp (Carassius gibelio), p. 336-343

ЕЛЕНА СТ. ТОМОВА, АТАНАС Д. АРНАУДОВ, ИЛИАНА Г. ВЕЛЧЕВА, ДИМИТРИНА Д. ЛАЗАРОВА – Морфологични изменения в хепатопанкреас и бъбрек на каракуда (Carassius gibelio) под действие на нарастващи концентрации цинк, стр. 344-352 [PDF]

ELENA S. TOMOVA, ATANAS D. ARNAUDOV, ILIANA G. VELCHEVA, DIMITRINA D. LAZAROVA – Morphological Changes in the Haepatopancreas and Kidney (Carassius gibelio) under the Influence of Increasing Concentrations of Zink, p. 344-352

НАДЕЖДА И. ШОПОВА – Фенологичните наблюдения и значението им за изучаване на климатичните промени, стр. 353-361 [PDF]

NADEZHDA I. SHOPOVA – Phenological Observations and Their Significance for the Study of the Climate Change, p. 353-361

АТАНАС А. ИРИКОВ, ВЕНЕЛИНА Л. АТАНАСОВА – Биомониторингова оценка на речни екосистеми в Източнобеломорския регион на България, стр. 362-370 [PDF]

ATANAS A. IRIKOV, VENELINA L. ATANASOVA – Ecological Evaluation of River Ecosystems in the East Aegean Sea Region in Bulgaria, p. 362-370

СВЕТОСЛАВ Д. ЧЕШМЕДЖИЕВ, МАРИН И. МАРИНОВ – Типология на водни екосистеми в България (Прилагане на Рамковата Директива за Водите 2000/60/ЕС), стр. 371-383 [PDF]

SVETOSLAV D. CHESHMEDJIEV, MARIN I. MARINOV – Typology of Water Ecosystems in Bulgaria (Implementation of Water Framework Directive 2000/60/EC), p. 371-383

БОРИСЛАВА А. ТОДОРОВА - Доклад за ОВОС, разглеждащ изграждане на канализационна система в с. Градина, стр. 384-398 [PDF]

 

 

Секция "Екологично образование и законодателство"

Section "Ecological education and legislation"


 

РАЙЧО Й. ДИМКОВ – Университетската екология - Степени, форми и технологии, стр. 401-409 [PDF]
RAYCHO Y. DIMKOV – The University Ecology - Degrees, Forms and Techniques, p. 401-409

ЗЛАТКА П. ВАКЛЕВА – Съвременни аспекти на екологичното образование, стр. 410-419 [PDF]

ZLATKA P. VAKLEVA – Contemporary Aspects of the Ecological Education, p. 410-419

ДЕЛКА В. КАРАГЬОЗОВА-ДИЛКОВА – Идеи за екологично образование чрез личностноориентиран образователен процес, стр. 420-426 [PDF]

DELKA V. KARAGYOZOVA-DILKOVA – Ideas for Ecological Education by Means of Personality-Oriented Education Process, p. 420-426

ТЕОДОРА А. КОЛАРОВА – Екологичната етика в системата на висшето биологично образование, стр. 427-437 [PDF]

TEODORA A. KOLAROVA – The Ecological Ethics in the System of the University Biological Education, p. 427-437

БИСТРА П. АНГЕЛОВА – Екологичното образование и възпитание в трети и четвърти клас чрез работа по проект, стр. 438-443 [PDF]

BISTRA P. ANGELOVA – The Ecological Education and Upbringing in Third and Fourth Grade by Means of Project Work, p. 438-443

МАРГАРИТА ПАНАЙОТОВА, ЙОРДАНКА ДИМОВА, ВЕСКА НОНЧЕВА, ДЕЛКА КАРАГЬОЗОВА-ДИЛКОВА, ЗЛАТКА ВАКЛЕВА, ГРОЗДАНКА СТАВРЕВА – Резултати от анкетно проучване сред студенти от Биологически и Химически факултети на ПУ „П. Хилендарски", стр. 444-453 [PDF]

MARGARITA PANAYOTOVA, YORDANKA DIMOVA, VESKA NONCHEVA, DELKA KARAGYOZOVA-DILKOVA, ZLATKA VAKLEVA, GROZDANKA STAVREVA – Results of a Survey among Students of the Biological and Chemistry Faculties of University Of Plovdiv, p. 444-453

МАРГАРИТА ПАНАЙОТОВА – Биологическия и Химическия факултети - Зона, свободна от наркотици? (Анализ на резултатите от анкетно проучване сред студенти от ПУ „П. Хилендарски" относно употребата на психоактивни вещества), стр. 454-463 [PDF]

MARGARITA PANAYOTOVA – The Biological and Chemistry Faculties - A Zone, Free of Drugs? (Analysis of the Results of a Survey Among Students of the University of Plovdiv Concerning the Abuse of Psychoactive Substances), p. 454-463

ЕМИЛИЯ Г. ДАМЯНОВА, БЛАГОВЕСТ К. ТЕМЕЛКОВ, ЕВЕЛИНА И. ДАСКАЛОВА – Еволюция и екология, стр. 464-474 [PDF]

EMILIA G. DAMYANOVA, BLAGOVEST K. TEMELKOV, EVELINA I. DASKALOVA – Evolution and Ecology, p. 464-474

ЕМИЛИЯ Г. ДАМЯНОВА, БЛАГОВЕСТ К. ТЕМЕЛКОВ, ЕВЕЛИНА И. ДАСКАЛОВА – Екология и хуманизъм, стр. 475-482 [PDF]

EMILIA G. DAMYANOVA, BLAGOVEST K. TEMELKOV, EVELINA I. DASKALOVA – Ecology and humanism, p. 475-482
 

 

Студутска сесия

Student session


 

АТАНАС С. ЦАНЕВ, ДЕТЕЛИНА С. БЕЛКИНОВА – Изследвания върху фитопланктона на язовир "Ивайловград" (Източни Родопи, България), стр. 485-493 [PDF]
ATANAS S. TSANEV, DETELINA S. BELKINOVA – Research on the Phytoplankton of Ivaylovgrad Reservoir (Eastern Rhodopes Mts., Bulgaria), p. 484-493

SLAVI H. STUDENKOV, MARTINA B. GEORGIEVA, ELIZA P. UZUNOVA, MILENA N. NIKOLOVA, BORIS VELKOV – Experimental Application of Visible Elastomer Implants for Tagging of Pumpkinseeds (Lepomis gibbosus L.), p. 494-502 [PDF]

СЛАВИ Х. СТУДЕНКОВ, МАРТИНА Б. ГЕОРГИЕВА, ЕЛИЗА П. УЗУНОВА, МИЛЕНА Н. НИКОЛОВА, БОРИС ВЕЛКОВ – Експериментално приложение на еластомерни импланти за маркиране на риби от вида Lepomis gibbosus L., стр. 494-502

ТАНЯ Ч. ДЪК, ИЛИАНА Г. ВЕЛЧЕВА, БОРИСЛАВА А. ТОДОРОВА – Проучване процесите на разпределение, депониране и трансфер на кадмий и цинк в организма на риби, стр. 503-513 [PDF]

TANYA CH. DUCK, ILIANA G. VELCHEVA, BORISLAVA A. TODOROVA – A Study on the Processes of Distribution, Accumulation and Transfer of Cadmium and Zink in the Organisms of Fishes, p. 503-513

ВЕСЕЛИНА С. ДОБРЕВА, АТАНАС Д. АРНАУДОВ, ИЛИАНА Г. ВЕЛЧЕВА, АНГЕЛ Г. ЦЕКОВ, БОГДАН Н. НИКОЛОВ – Влияние на мед върху дихателни и хематологични показатели на каракуда (Carassius gibelio), стр. 514-521 [PDF]

VESELINA S. DOBREVA, ATANAS D. ARNAUDOV, ILIANA G. VELCHEVA, ANGEL G. TSEKOV, BOGDAN N. NIKOLOV – The Influence of Copper on Breathing and Hematology Indexes on Prussian Carp (Carassius gibelio), p. 514-521

ДОРА М. ИВАНОВА, АТАНАС Д. АРНАУДОВ, АНГЕЛ Г. ЦЕКОВ – Изследване влиянието на отпадъчни води, съдържащи полихлорирани бифенили върху някои показатели на червената кръвна картина на каракуда (Carassius gibelio) и шаран (Cyprinus carpio), стр. 522-528 [PDF]

DORA M. IVANOVA, ATANAS D. ARNAUDOV, ANGEL G. TSEKOV – A Study on the Influence of Waste Waters, Containing Polychloric Biphenyls on Some Parameters of the Red Blood Picture of the Prussian Carp (Carassius gibelio) and the Common Carp (Cyprinus carpio), p. 522-528

ДОРА М. ИВАНОВА, АНГЕЛ Г. ЦЕКОВ, АТАНАС Д. АРНАУДОВ – Изследване влиянието на отпадни води от дейността на дърво преработка, върху дихателните процеси на Carassius auratus gibelio (Bloch.) и Cyprinus carpio (L.), стр. 529-537 [PDF]

DORA M. IVANOVA, ANGEL G. TSEKOV, ATANAS D. ARNAUDOV – A Study on the Influence of Waste Waters from the Wood-Processing Industry on the Breathing Activities of Carassius auratus gibelio (Bloch.) and Cyprinus carpio (L.), p. 529-537

SLAVEYA STOYCHEVA, DILIAN GEORGIEV, ILIANA VELCHEVA – Feeding Activity of Three Bat Species (Mammalia: Chiroptera) in Urban Habitats of Upper Thracian Valley (Bulgaria), p. 538-542 [PDF]

СЛАВЕЯ СТОЙЧЕВА, ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ, ИЛИАНА ВЕЛЧЕВА – Хранителна активност на три вида прилепи (Mammalia: Chiroptera) в градска среда от Горнотракийската низина (България), стр. 538-542

ЛОРА Н. НАЙДЕНОВА, ГАНА М. ГЕЧЕВА, МАРИН И. МАРИНОВ – Интегрирана оценка на екологичния статус на реките в подбасейна на река Тунджа, стр. 543-550 [PDF]

LORA N. NAYDENOVA, GAND M. GECHEVA, MARIN I. MARINOV – Ecological Status Integrated Assessment of the Rivers in the Tundja River Sub-Basin, p. 543-550

ПАВЛИНА СТАЙКОВА, ВАНЯ НАЙДЕНОВА – Замърсяване на околната среда и хранителните продукти с тежки метали в района на град Кърджали, стр. 551-559 [PDF]

PAVLINA STAYKOVA, VANYA NAYDENOVA – Pollution of the Environment and the Food Products with Heavy Metals in the Region of the Town of Kurdzhali, p. 551-559

АННА В. ДОЧКОВА, КАЛИНКА К. КУЗМОВА – Въздействие на глобалното затопляне върху екосистемите и селищните системи, стр. 600-608 [PDF]


ИВА Ц. СПАСОВА, КАЛИНКА К. КУЗМОВА – Наводненията като природно бедствие и мерки за ограничаване на последствията в селищните системи, стр. 609-618 [PDF]

ИНАНЧ Ф. ВЕЛИ, КАЛИНКА К. КУЗМОВА – Екстремни температури и въздействието им върху екосистемите, стр. 619-627 [PDF]
 


ОТЗВУК

 

        На 31.10.2008 г. по повод на юбилея и конференцията Екологичната телевизия на България - VTV излъчи кратко интервю с ръководителя на катедра "Екология и ООС" - доц. д-р Илиана Велчева.

 

 

      В новия брой (том. ХІХ, кн.1/2009 г.) на сп. "Наука", бе публикувана статия по повод на юбилея и конференцията от ръководителя на катедрата доц. д-р Илиана Велчева. [Статия - PDF ]

     


ГАЛЕРИЯ

 

 

     Обща снимка на участниците в конференцията пред Дома на учените в гр. Пловдив.

 

 

Моменти от откриването на конференцията.

 

 

Заседания на секция "Екология, биоразнообразие и консервация".

 

 

Заседания на секция "Екологичен мониторинг и приложна екология".

 

 

Заседания на секция "Екологично образование и законодателство".

 

 

Заседания на студентската секция.

 

 

Постерна сесия.