Катедра "Екология и ООС"

е специализирано структурно звено към Биологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Основната й задача е да организира и провежда учебна, научноизследователска и приложна дейност в областта на Екологията и Опазването на околната среда.
 
Катедрата организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Екология и опазване на околната среда"; както и има участие в обучението на студентите по специалности "Екология на биотехнологичните производства", "Биология", "Медицинска биология", "Биология и Химия" и "Биология и Английски". Понастоящем към катедрата има разкрити две магистърски програми по специалността "Екология и опазване на екосистемите" и "Екология, управление и контрол на околната среда", както и програма за придобиване на научно-образователната степен "доктор" по специалността "Екология и опазване на екосистемите".