История • Материално-техническа база • Учебници и учебни помагалаКолекции
 

 
История
 
Първоначално дисциплината "Екология и ОПС" се чете в катедра "Обща биология". Постепенно се обособява специализирано звено към факултета, занимаващо се само с екология. Това води до решение през 1988 г. да се сформира самостоятелна катедра. Първоначално в състава й влизат проф. Георги Бъчваров, ас. Илиана Велчева и лаборант Искра Банова. Година по–късно към катедрата се назначават доц. Веселин Колешев и доц. Димитър Табаков, както и още един асистент - Винка Атанасова, която работи 2 години. През това време се обучава и първият редовен аспирант – Дияна Кирин, която по късно става и асистент. От 1993 г. към катедрата се присъединява ас. Атанас Ириков.
 
    

проф. Г. Бъчваров със студенти в 15-та аудитория на Биологическия ф-т - 1995 г.

  Част от катедра "Обща биология" преди създаването на катедра "Екология и ООС" - 1988 г.    проф. Г. Бъчваров по време на работа след създаването на катедрата

След пенсионирането на проф. Бъчваров, който е бил ръководител на катедрата от основаването й до навършване на пенсионна възраст, ръководител става доц. Атанас Донев. През 2003 г. доц. Жеко Жеков се присъединява към катедрата и става неин ръководител и се пенсионира в нея. От тогава до сега катедрата се ръководи от проф. Илиана Велчева.
 

Към настоящия момент в катедра „Екология и ООС" работят трима хабилитирани преподаватели, четирима главни асистенти-доктори и двама биолози. Основна  задача на катедрата е да организира и провежда учебна, научноизследователска и приложна дейност в областта на Екологията и Опазването на околната среда.

Катедрата е водеща в обучението на студентите от бакалавърската специалност „Екология и ООС" на Биологическият( факултет, като извежда основната част от лекции и упражнения в нея. Организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в две магистърски програми "Екология и опазване на екосистемите" и „Екология, управление и контрол на околната среда" и за научно-образователната степен "доктор" по специалността "Екология и опазване на екосистемите".

 


Катедра "Екология и ООС" - 2008 г.

     Катедра "Екология и ООС" - 2013 г.
Специалистите от катедрата са квалифицирани за научно-изследователска работа в различни направления на екологията като: Екологичен мониторинг, Екология на животните, Градска екология, Екологична токсикология, Фитоценология, Малакология, Териология, Херпетология, Аквакултури, Морска екология, Ихтиология, Палеонтология и Палеоекология.


Под ръководството на преподавателите от катедрата се разработват дипломни работи от студентите в областта научните направления, в които работят. Членовете на катедрата са ръководители и участници в различни научно-изследователски проекти, финансирани от ФАР, ЕС, Национален фонд "Научни изследвания", Фонд "Научни изследвания" на ПУ, като членовете на катедрата публикуват своите научни разработки в престижни наши и международни научни списания; издадени са седем учебни помагала и сборник с доклади от научна конференция.

Преподавателите от катедрата контактуват с неправителствени организации и висши училища, изследователски институти в страната, чужбина и реализират съвместна научна продукция.

 

Материално-техническа база

Биологическият факултет разполага със съвременно оборудвана материално-техническа и информационна база за реализация на оптимален процес на обучение. Осигурени са: учебни зали и специализирани кабинети за лекционна, семинарна и практическа дейност със студентите; литература и условия за самостоятелна работа в библиотеката; компютърни зали и 24-часов непрекъснат достъп до Интернет.

    

Учебният процес със студентите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" е осигурен с необходимия брой учебни зали и специализирани лаборатории. Лекционната и семинарна дейност се осъществяват в учебни зали със съвременна техника за осигуряване на модерно обучение.

     

     

Практическата работа на студентите, под формата на упражнения по съответната дисциплина, се осъществява в учебни лаборатории, подходящо оборудвани, съобразно спецификата на учебната дисциплина.

 

  

Лятната учебна практика по "Екология и ОПС" на студентите се осъществява в базата на ПУ в гр. Царево.

     

     

 

Учебници и учебни помагала

През годините, преподавателите от катедрата са разработили и отпечатали различни специализирани учебни помагала и учебници в помощ на студентите.

 

Екология на животните

© Илиана Велчева, Атанас Ириков, 2001

Рецензент: проф. дбн Павел Ангелов

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2001
ISBN: 954-423-220-6, Цена: Изчерпан.

Една от задачите на настоящата книга е да покаже на читателя, че екологията и по-точно екологията на животните, има свои самостоятелни проблеми и закони, които не могат да бъдат взаимствани. Развитието на предмета на екологията бележи нов етап. Това е така, защото с нея започва изучаването не на отделния организъм, а на популациите от животни, които се разглеждат като единици, които трябва, да бъдат изучавани, т.е. популацията е основната структура в предмета на екологията. С други думи казано, с Екологията на животните се въвежда популационният подход в екологичните проучвания, който е застъпен и в тази книга. Друга задача на настоящият учебник е да се даде възможност на студентите и на всички читатели, които се интересуват, да се докоснат до чудният свят на животинските организми, популации и съобщества, до многообразието от връзки и взаимоотношения, съществуващи в тях, да разберат и оценят мястото на тези организми в природата като цяло. За основа на настоящия учебник са използвани разработваните в продължение на 4 години от авторите лекции за студентите от спец. "Екология", към Пловдивския университет. При написването им са използвани различни източници, представени са различни гледни точки и становища. Извеждането и оформянето на този материал се оказа не лека задача, като се има предвид, че в България подобни учебни помагала не са написвани от 1967 г., когато излиза "Екология на животните" на проф. Павел Ангелов. В този смисъл ние сме се опитали да съберем и представим на студентите съвременните представи за тази наука, съобразно нашите виждания и идеите, които споделяме. 

Ръководство за учебна практика по Екология и Опазване на природната среда
 
© Георги Бъчваров, Диана Кирин, 2001
 
 
© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2001
ISBN: 954-423-228-1, Цена: Изчерпан.
 
При разработването на темите в настоящото ръководство са ползвани изследвания (описания, рисунки, цифрови данни и др.) на други автори, упоменати в литературният списък. Авторите се позовават и на собствените си наблюдения и опит при представянето на отделните раздели в настоящото ръководство. 
 
Считаме, че ръководството успешно би помогнало за практическото усвояване на основни въпроси от дисциплините Екология и ОПС и би било полезно при реализацията на студентите и след завършване на висшето си образование. Надяваме се, че настоящото ръководство ще запълни една празнина в учебните пособия по Екология и ОПС, без да считаме, че то като първо по рода си печатно издание е застраховано от някои непълноти, които се надяваме да бъдат коригирани в следващи негови издания.
 
 
 
 

Основи на екологията

 

© Авторски колектив — Пенка Костадинова, Илиана Велчева, Калинка Кузмова, 2002

Рецензенти: проф. дсн Рада Ангелова, доц. д-р Андон Даракчиев

© Университетско издателство Аграрен университет, Пловдив, 2002
Цена: 4,58 лв.

 

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Екология и опазване на околната среда", както и за всички специалности във висшите училища в България, изучаващи дисциплината Екология. Може да се използва и като учебно помагало по дисциплината Климатология и хидрология и Агрометеорология, както и от магистри, докторанти, учители и специалисти в тези области.

 

 

 

Исторична геология

 

© Неофит Чолаков, Благовест Темелков, 2002

Рецензент: проф. дбн Павел Ангелов

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2002
ISBN: 954-423-238-9, Цена: изчерпан.

 

Учебникът е предназначен за студентите от Биологическия факултет на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", но може да бъде използван и от други, които се интересуват от геоложката история на Земята и организмовия свят.

 

 

 

 

Ръководство за определяне на минерали и скали

 

© Благовест Темелков, 2007 с/о Jusautor, Sofia

Рецензент: ст.н.с. II ст. Тодор Тодоров, д-р по геология

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2007
ISBN: 978-954-423-401-0

 

Предложеното ръководство представлява учебно помагало за практическите занятия по дисциплината „Геология и петрография" със студентите еколози от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". То е съобразено с учебната програма (и наличната минераложка и петроложка сбирка) на Биологическия факултет на университета, но може да се използва и в други учебни заведения. 

 

Ръководство за лабораторни и теренни упражнения по екология

 

© Авторски колектив — Илиана Велчева, Ангел Цеков, Атанас Ириков, Благовест Темелков, Гана Гечева, Ивелин Моллов, Дилян Георгиев,2009

Рецензент: доц. д-р Пенка Григорова Костадинова

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2008
ISBN: 978-954-432-476-8, Цена: 6,00 лв.

Настоящото „Ръководство за лабораторни и теренни упражнения по Екология" има за главна цел чрез серия от практически упражнения да онагледи някои екологични процеси и явления, изучавани в лекционния курс по „Екология", както и да представи някои основни методи в екологичните изследвания, както в лабораторни, така и в полеви условия.
В ръководството са представени моделни теми, обхващащи основните раздели на съвременната екологична наука. Представени са методи, изучаващи влиянието на абиотични фактори, популационни характеристики, взаимоотношения в съобществата, процеси в екосистемите. Обработката на резултатите дава възможност на студентите да използват аналитичен подход и е предпоставка за дискусии и извеждане на конкретни или обобщаващи изводи.

 

Екологичен мониторинг - Ръководство

 

© Гана Гечева, Лиляна Юрукова, 2010

Рецензент: доц. д-р Илиана Геолгиева Велчева

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2010
ISBN 978-954-423-610-6, Цена: 4,50 лв.

Ръководството е разработено съгласно учебния план за обучение по дисциплината ,"Екологичен мониторинг", бакалавърска програма „Екология и ООС", Биологически факултет, ПУ "П. Хилендарски". Представени са целите и съвременните методи на екологичния мониторинг, които намират приложение в практиката. Включени са основните задачи, структурата, видовете наблюдения и показатели на състоянието на околната среда (атмосфера, литосфера и хидросфера). Обхванати са теоретичните и практическите аспекти на наблюденията, оценката и интерпретацията на резултатите, както и последващото прогнозиране.

 

 

Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите

© Авторски колектив — Дилян Георгиев, Илиана Велчева, Гана Гечева, Славея Петрова, Ивелин Моллов, 2011

Рецензент: доц. д-р Венцислава Ванчева

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2011
ISBN 978-954-423-721-9, Цена: 6,60 лв.

Настоящият учебник е разработен съобразно учебните планове за дисциплините „Замърсяване на водите" и „Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите", включени в бакалавърската програма на специалност „Екология и ООС" при Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски". В учебника са представени характеристиката на водата като среда за живот и природен ресурс, типовете замърсявания и въздействието, което те оказват върху водните екосистеми. Обърнато е специално внимание на съвременното българско законодателство и мониторинга на водите в България. Учебникът е предназначен за студенти от Биологическия факултет на ГТУ „Паисий Хилендарски". Той може да се използва и от всички студенти, изучаващи екологични специалности в други висши учебни заведения в страната.

 

 

Лабораторни упражнения по екология

© Авторски колектив — Илиана Велчева, Ангел Цеков, Атанас Ириков, Ивелин Моллов, Дилян Георгиев, Славея Петрова, 2013

Рецензент: доц. д-р Пенка Григорова Костадинова

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2013
ISBN: 978-954-432-857-5, Цена: 6,60 лв.

Настоящото учебно помагало за „Лабораторни упражнения по екология" има за главна цел чрез серия от практически упражнения да онагледи някои екологични процеси и явления, изучавани в лекционния курс по „Екология", както и да представи някои основни методи в екологичните изследвания в лабораторни условия. 
Предложените теми са дело на всички членове на катедра „Екология и ООС" на Пловдивския университет и отразяват натрупания им опит в преподавателската и научната работа в съответното направление. Те са съобразени с възможностите за реалното им изпълнение от студентите, както на Биологическия факултет, така и на тези от други висши училища, обучаващи бъдещи еколози. Лабораторните упражнения успешно могат да се използват и от учители, преподаващи екологични уроци в средното училище.
Разработените теми обхващат основните раздели на съвременната екологична наука. Представени са методи, изучаващи влиянието на абиотични фактори, популационни характеристики, биотични взаимоотношения в съобществата, процеси в екосистемите. Обработката на резултатите дава възможност на студентите да използват аналитичен подход и е предпоставка за дискусии и извеждане на конкретни или обобщаващи изводи.
 

Теренни упражнения по Обща и Консервационна екология

© Авторски колектив — Илиана Велчева, Ангел Цеков, Атанас Ириков, Гана Гечева, Дилян Георгиев, Ивелин Моллов, Славея Петрова, Богдан Николов, Борислава Тодорова, Благовест Темелков, 2013

Рецензент: доц. д-р Пенка Григорова Костадинова

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2013
ISBN: 978-954-432-840-7, Цена: 7,50 лв.

Настоящото учебно помагало за „Теренни упражнения по обща и консервационна екология" е първо по рода си в българската екологична литература. Основната му цел е чрез серия от подбрани теренни упражнения да даде възможност за практическо приложение и осмисляне на някои екологични процеси и явления, изучавани в лекционния курс по „Екология", както и да представи някои основни методи в екологичните изследвания, прилагани при работа в теренни условия. То предлага и модел за изучаване от екологична гледна точка на различни категории защитени територии, разглеждани в лекционните курсове по „Опазване на природната среда" и „Консервационна екология". Предложените теми в това учебно пособие са дело на всички членове на катедра „Екология и ООС" на Пловдивския университет и отразяват натрупания им опит в преподавателската и научната им работа. Те са съобразени с възможностите за реалното им изпълнение от студентите, както на Биологическия факултет, така и на тези от други висши училища, обучаващи бъдещи еколози. Не на последно място, темите могат да се използват и от учители, преподаващи уроци с екологично съдържание в средното училище. В настоящото учебно помагало са представени моделни теми, обхващащи основните раздели на съвременната екологична наука. Представени са методи, изучаващи влиянието на абиотични фактори, популационни характеристики, взаимоотношения в съобществата, особености и консервационен статус на екосистемите. Обработката на резултатите дава възможност на студентите да използват аналитичен подход и е предпоставка за дискусии и извеждане на конкретни или обобщаващи изводи.
Ръководство за упражнения по почвознание и замърсяване на почвите
 
© Авторски колектив — Славея Петрова, Илиана Велчева, Богдан Николов, 2013
 
Рецензент: доц. д-р Ангел Цеков
 
© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2013
 
ISBN 978-954-423-873-5, Цена: 6,60 лв.
 
Настоящото „Ръководство за упражнения по почвознание и замърсяване на почвите" има за главна цел да представи някои основни методи в почвените изследвания, както в лабораторни, така и в полеви условия. 
Бихме искали да изкажем благодарност на всички, които с препоръките и помощта си допринесоха за подобряване структурата и съдържанието на настоящото учебно помагало.
 
 
 

Лабораторни упражнения по екология (второ преработено издание)

© Авторски колектив — Илиана Велчева, Ангел Цеков, Атанас Ириков, Ивелин Моллов, Дилян Георгиев, Славея Петрова, 2015

Рецензент: доц. д-р Пенка Григорова Костадинова

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2015
ISBN: 
978-619-202-085-9, 98 стр.

 

 

Учебното помагало за „Лабораторни упражнения по екология" е второ преработено и допълнено издание, в което са изчистени и коригирани някои допуснати грешки в предишното издание, така и премахнати и допълнени някои теми. Ръководството има за главна цел чрез серия от практически упражнения да онагледи някои екологични процеси и явления, изучавани в лекционния курс по „Екология", както и да представи някои основни методи в екологичните изследвания в лабораторни условия. Включените теми са дело на всички членове на катедра „Екология и ООС" на Пловдивския университет и отразяват натрупания им опит в преподавателската и научната работа в съответното направление.

Биологично земеделие и агробиоразнообразие

© Авторски колектив — Владислав Попов, Илиана Велчева, Славея Петрова, Ивелин Моллов, 2017

 

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2017
ISBN: 
978-619-202-274-7, 117 стр.

 

 

Настоящият учебник по „Биологично земеделие и агробиоразнообразие" е предназначен за всички студенти, научни работници, преподаватели и др., които искат да научат нещо повече за биоразнообразието и начините за неговото опазване. Изучаването на биоразнообразието е от сосбена важност, за да се предоставят инструменти на стопаните на природата в селските райони – фермерите – да го съхраняват, опазват и използват чрез прилагане на екологосъобразни земеделски практики като биологичното производство и др.

 

Екологична паразитология

© Автор — Ивелин Моллов, 2017

Рецензент: доц. д-р Диян Михайлов Георгиев (Тракийски университет, Стара Загора)

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2017
ISBN: 
978-619-202-255-6, 143 стр.

Учебникът по „Екологична паразитология" цели да представи паразитологията според съвременните еколочни представи и теория. Разглеждат се чисто екелогични проблеми, включително гостоприемникът, като среда за живот, екологична ниша на паразита, особености на паразитните популации и съобщества, социален паразитизъм и др. Без да претендира за изчерпателност автора разглежда паразитологията от гледна точка на еколога, избягвайки традиционният паразитологичен подход, базиран на подробно описание на анатомията, физиологията и систематиката на видовете паразити. Тази част от паразитологията е достатъчно добре описана и присъства в редица учебници по зоология и обща паразитология. Въпреки това процесите, касаещи екологията на паразитите и техните гостоприемници са добре илюстрирани с редица интересни примери, които целят да обяснят по-добре теоретичната част от една страна и да надградят знанията на студентите получени по дисциплините по обща екология, зоология и ботаника от друга. Учебника е предназначен специално за студентите от специалности "Екология на биотехнологичните производства" и "Медицинска биология", към Биологическият факултут на ПУ "Паисий Хилендарски", които изучават дисциплината "Екологична паразитология", но той може да бъде полезен също така на всички студенти изучаващи екология и биология от всички ВУЗ-ове в страната.

 

 

Колекции

Към катедра "Екология и ООС" са обособени няколко учебни и научни колекции, които подпомагат и допълват учебния процес при обучението на студентите - палеонтологична, минераложка, петрографска, природозащитни колекции на безгръбначните и гръбначни животни в България, колекция от морски безгръбначни животни и риби, колекция от костен материал на животни и колекция от чуждестранни мекотели (миди и охлюви).

Началото на създаването на Палеонтологичната колекция към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" (първоначално – Учебна сбирка) е свързано с основаването на Висшия педагогически институт – Пловдив през 1961 година, а по-късно (през 1974 г.) – на Пловдивския университет. Тази колекция включва сравнително голям брой фосилни образци (над 500 екземпляра от близо 350 вида) събирани и определяни през годините от редица изтъкнати специалисти (палеонтолози, зоолози и ботаници) и студенти на Биологическия факултет. Основната част от колекцията са фосилни морски безгръбначни животни, които са особено предпочитани за научни изследвания, тъй като са съществували през цялата история на живота върху Земята. Колекцията е експонирана в сградата на Биологическия факултет, на втория етаж, във фоайето пред 15 аудитория "Проф. Живко Ламбрев" в осем стъклени витрини. Експозицията е подредена по геохронологично-еволюционен принцип. В първата витрина са подредени едноклетъчните фораминифери – едни от първите еукариотни организми с черупки, които през определени периоди са били толкова масово разпространени, че са изграждали дебели скални пластове. В следващата витрина са морските гъби и коралите, представители на многоклетъчните двупластни животни, както и едни от най-интересните членестоноги – трилобитите. До тях са експонирани трите класа мекотели – охлюви (гастроподи), миди (бивалвии) и главоноги (цефалоподи). В следващата витрина са изложени брахиоподи, морски лилии и морски таралежи, както и отдавна измрялата група на граптолитите, представители на полухордовите животни. В една от големите витрини е направена възстановка на морски басейн от палеозоя с типичната флора и фауна. В един от малките витринни шкафове са експонирани фосилни образци (предимно от клас Mollusca) от Парижкия терциерен басейн. Те са сбирка на д-р Ф. Кранц, дарена от музея по естествена история в Бон. В последната витрина са представени фосили и субфосили на гръбначни животни – отпечатъци от скелети на риби, зъби от акула, зъб от мамут, кости и зъби от пещерна мечка. 

         

Минераложката колекция към Катедра „Екология и ООС" е експонирана на първия етаж на Биологическия факултет в два витринни шкафа. Тя съдържа над 100 минерала, представени в най-типичните им и в някои по-редки форми. Образците са подредени по класове, съобразно класификацията на акад. Костов. Предполага се, че част от експонатите са предоставени на Пловдивския университет през 70-те години за нуждите на учебния процес. Петрографската колекция към Катедра „Екология и ООС" е експонирана на първия етаж на Биологическия факултет в два витринни шкафа. Тя съдържа над 80 отделни образци от най-разпространените скали. Началото й е поставено заедно с това на Минераложката колекция.

  

За занятията по „Консервационна екология", катедрата разполага с богата колекция от спиртни препарати и хербарии със защитени представители от българската флора и фауна. Общо колекцията наброява над 80 спиртни препарата и над 40 хербария, като по-голямата част от тях се съхраняват в учебната лаборатория по „Екология и ООС" и се използват в упражненията. Представителни образци, на част от защитените видове безгръбначни и гръбначни животни са изложени във витрини в коридорите на Биологическия факултет. Колекцията с природозащитния статус на безгръбначните животни в България се намира на първия етаж в сградата на факултета, непосредствено до 14 аудитория. В колекцията се съдържат както спиртни препарати, така и сухи препарати на препарирани насекоми и черупки от мекотели. За всеки един вид, показан в експозицията е представен и неговият консервационен статус, според българското и международно законодателство. Колекцията е „допълнена" и със снимки на някои от представителите, както и на такива, които не присъстват като препарати. Колекцията, представяща природозащитния статус на гръбначните животни в България, се намира на втория етаж, непосредствено до Компютърната зала и лабораторията по Зоология на гръбначните животни. Колекцията се състои само от представители на риби, земноводните и влечугите, като отново е посочен природозащитния статус на видовете и снимки на някои характерни видове. В същата витрина са изложени още две колекции – Колекция от морски безгръбначни животни и риби и Колекция от костен материал на животни намерени в пещери. Първата подпомага учебния процес по дисциплината „Морска екология", а втората – по дисциплината „Екология на пещерите". В една от пирамидалните витрини до 15 ауд., точно до Палеонтологичната колекция на катедрата, се съхранява и една много специална колекция, която е дарение от покойния проф. дбн Георги Бъчваров, който е и основател на катедрата през далечната 1989 г. Колекцията е от чуждестранни мекотели (миди и охлюви), състояща се от над 70 вида от различни краища на света (САЩ, Куба, Филипини, Гърция и др.). Колекцията е допълнена и с образци, събирани от доц. дбн Дилян Георгиев.

 

Допълнителна информация студентите получават и от две разнообразни и бързо обновявани информационни табла.