Лятна Учебна Практика по "Екология" и "Консервационна Екология"


 


 

       Лятната учебната практика по "Екология и опазване на природната среда" цели да запознае студентите с най-широко използваните полеви методи при екологичните изследвания, начините за обработка на събрания материал и данни, начините и подходите за установяване на екологичните свойства на природни популации от растения и животни, биоценози, структурата на различини типове природни екосистеми и начина на консервация на защитени природни обекти.

 

       Теренните упражнения по Консервационна екология предоставят възможност на студентите еколози на практика да се запознаят с биоразнообразието на различни региони в страната и наличието в тях на видове с разнообразен консервационен статус. Практиката включва посещение и изучаване на разнообразни, уникални и представителни хабитати, оценка на тяхното състояние както и оценка на съвременните заплахи за наличното биоразнообразие в тях. Работата на терен удачно допълва лекционният курс по Консервационна екология чрез усвояване на разнообразни методи за изследвания в природни условия, изготвяне на екологични оценки за състояние на видове с висок консервационен статус, екологични оценки на местообитания и екосистеми, прилагане на методи за биологичен мониторинг и др.
 

       Лятната учебната практика по "Екология и ОПС" се провежда със студенти от спец. "Екология и ООС" - ІІІ курс, "Екология на биотехнологичните производства" - ІІ курс, "Биология" - ІІІ курс, "Биология и Химия" - ІІІ курс, "Биология и Физика" - ІІІ курс и "Биология и Английски език" - ІІІ курс (редовно и задочно обучение) към Биологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Учебната практика по "Консервациона екология" се провежда със студенти от спец. "Екология и ООС" - ІІІ курс (редовно и задочно обечение). Провеждането на теренните упражнения става в извънсеместриално време отделно от редовните занятия на гореспоменатите курсове. Времето и мястото на провеждане на двете практики за всеки курс се избира и подготвя от преподавателите от катедра "Екология и ООС". Практиките са задължителни за всички студенти от гореспоменатите курсове и специалности и завършват със оценка, която влиза в дипломата.

 

       Отговорници за организирането и провеждането на лятната учебна практика по "Екология и ОПС" и по "Консервационна екология":

 

Практика по: Отговорник: Контакти:
Консервационна екология гл. ас. д-р Атанас Ириков е-мейл: irikov @ abv.bg, тел. (032) 261 548
Екология и ОПС - гр. Царево гл. ас. д-р Ивелин Моллов е-мейл: mollov_i @ yahoo.com, тел. (032) 261 540
Екология и ОПС - гр. Пловдив спец. биол. Богдан Николов е-мейл: nikolov81bg @ yahoo.com, тел. (032) 261 513
Отработване на практики доц. дбн Дилян Георгиев е-мейл: diliangeorgiev @ abv.bg, тел. (032) 261 519

 

       Моля всички евентуални въпроси свързани със съответната практика да бъдат отправяни към отговорника на практиката!

 

       Студенти, които не са отработили лятната учебна практика по "Екология и ОПС" е необходимо да попълнят молба по образец заедно със необходимите допълнителни документи (посочени са в молбата) и да ги занесат лично на отговорника по отработването на практики или в каб. 163 (Научна лаборатория по Екология), където ще им бъде издаден индивидуален график за отработване на практиката и ще им бъде дадена повече информация, как ще стане това. Студенти, които не са отработили лятната учебна практика по "Консервационна екология" е нужно да се свържат с гл. ас. д-р Атанас Ириков за повече информация.

 

       Необходими помагала и материали за провеждането на лятната учебна практика по Екология и ОПС:

  • Ръководство за Теренни упражнения по Обща и Консервационна Екология (Велчева и кол., 2013 г., изд. Пловдивско университетско издателство);

  • Ръководство за теренни упражнения по Зоология на безгръбначните (с определителни таблици) или други определители за безгръбначни животни;

  • Полеви определител на птиците в България или друг определител за птици (по желание);

  • бинокъл (по желание);

  • малък полеви бележник за водене на записки на терен;

  • калкулатор;

  • протоколна тетрадка или листове за протоколите от упражненията.

       Допълнителна информация и графици с упражненията за практиката по "Екология и ОПС" в гр. Царево и гр. Пловдив и практиката по "Консервационна екология" за учебната 2014/2015 г. ще бъде изнесена след месец май 2015 г!

 


 

Обратно