Лятна Учебна Практика по "Екология", "Екология и ОПС" и "Консервационна Екология"


 


 

       Лятната учебната практика по "Екология" и "Екология и опазване на природната среда" цели да запознае студентите с най-широко използваните полеви методи при екологичните изследвания, начините за обработка на събрания материал и данни, начините и подходите за установяване на екологичните свойства на природни популации от растения и животни, биоценози, структурата на различини типове природни екосистеми и начина на консервация на защитени природни обекти.

 

       Теренните упражнения по Консервационна екология предоставят възможност на студентите еколози на практика да се запознаят с биоразнообразието на различни региони в страната и наличието в тях на видове с разнообразен консервационен статус. Практиката включва посещение и изучаване на разнообразни, уникални и представителни хабитати, оценка на тяхното състояние както и оценка на съвременните заплахи за наличното биоразнообразие в тях. Работата на терен удачно допълва лекционният курс по Консервационна екология чрез усвояване на разнообразни методи за изследвания в природни условия, изготвяне на екологични оценки за състояние на видове с висок консервационен статус, екологични оценки на местообитания и екосистеми, прилагане на методи за биологичен мониторинг и др.
 

       Лятната учебната практика по "Екология" и "Екология и ОПС" се провежда със студенти от спец. "Екология и ООС" - ІІІ курс, "Биология" - ІІІ курс (редовно и задочно обучение)"Биология и химия" - ІІІ курс и "Биология и английски език" - ІІІ курс (редовно обучение) към Биологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Учебната практика по "Консервациона екология" се провежда със студенти от спец. "Екология и ООС" - ІІІ курс (редовно и задочно обучение). Провеждането на теренните упражнения става в извънсеместриално време отделно от редовните занятия на гореспоменатите курсове. Времето и мястото на провеждане на двете практики за всеки курс се избира и подготвя от преподавателите от катедра "Екология и ООС". Практиките са задължителни за всички студенти от гореспоменатите курсове и специалности и завършват със оценка, която влиза в дипломата.

 

         Регламент на Биологически факултет за провеждане на летните учебни практики.

 

       Отговорници за организирането и провеждането на лятната учебна практика по "Екология", "Екология и ОПС" и по "Консервационна екология":

 

Практика по: Отговорник: Контакти:
Консервационна екология гл. ас. д-р Атанас Ириков,
гл. ас. д-р Весела Янчева
е-мейл: irikov @ abv.bg, тел. (032) 261 548
е-мейл: veselayancheva @ yahoo.com, тел. (032) 261 540
Екология доц. д-р Ивелин Моллов е-мейл: mollov_iv @ protonmail.com, тел. (032) 261 540
Екология и ОПС гл. ас. д-р. Славея Петрова е-мейл: sl.petrova @ abv.bg, тел. (032) 261 519

 

       Моля всички евентуални въпроси свързани със съответната практика да бъдат отправяни към отговорника на практиката!

 

       Студенти, които не са отработили лятната учебна практика по "Екология" и "Екология и ОПС" от предишни години е необходимо да попълнят молба по образец заедно със необходимите допълнителни документи (посочени са в молбата) и да ги занесат лично на отговорника на съответната практика или в каб. 163 (Научна лаборатория по Екология), както и да си разпечатат и попълнят индивидуален график за отработване на практиката. Индивидуалният график се носи винаги на всяко упражнение и се дава на преподавателя да се нанесат съответният брой отработени часове за деня. След събиране на нужният брой часове (упоменати в убечния план на съответната специалност), практиката завършва с изпит, който се вписва в книжката и индивидуален протокол (предварително издаден от учебен отдел).  Студенти, които не са отработили лятната учебна практика по "Консервационна екология" е нужно да се свържат с гл. ас. д-р Атанас Ириков или гл. ас. д-р Весела Янчева за повече информация.

 

       Необходими помагала и материали за провеждането на лятната учебна практика по "Екология" и "Екология и ОПС":

  • Ръководство за Теренни упражнения по Обща и Консервационна Екология (Велчева и кол., 2013 г., изд. Пловдивско университетско издателство);

  • Ръководство за теренни упражнения по Зоология на безгръбначните (с определителни таблици) или други определители за безгръбначни животни;

  • Полеви определител на птиците в България или друг определител за птици (по желание);

  • бинокъл (по желание);

  • малък полеви бележник за водене на записки на терен;

  • калкулатор;

  • протоколна тетрадка или листове за протоколите от упражненията.

       Допълнителна информация и графици с упражненията за практиките по "Екология", "Екология и ОПС" и "Консервационна екология" за всяка учебна година ще бъде публикувани предварително в сайта на катедрата в секция "Актуално", както и на информационните табла на катедрата.

 


 

Обратно