Научната продукция на катедрата е богата, разнообразна по форма и целенасочена по съдържание.

Членовете на катедрата развиват научна дейност в различни направления:

Проф. д-р Илиана Велчева – Екологична токсикология, Екологичен мониторинг;       

Доц. дбн Дилян Георгиев – Екология на животните, Териология, Малакология;

Доц. д-р Ангел Цеков  Аквакултури, Морска екология, Ихтиология;       

Доц. д-р Гана Гечева – Екологичен мониторинг, Екологична токсикология, Фитоценология;

Гл. ас. д-р Атанас Ириков – Консервационна екология, Градска екология, Малакология;

Гл. ас. д-р Ивелин Моллов – Градска екология, Екология на животните, Херпетология;     

Гл. ас. д-р Славея Петрова – Мониторинг, Фитоекология, Атмосферно замърсяване, Палеоекология;.

Гл. ас. д-р Весела Янчева – Екологична токсикология, Екологичен мониторинг.

Ръководители и участници в различни научно-изследователски проекти, финансирани от  ФАР, ЕС, Национален фонд "Научни изследвания", Фонд "Научни изследвания" на ПУ. Преподавателите контактуват с неправителствени организации и висши училища,  изследователски институти в страната, чужбина и реализират съвместна научна продукция. Добри изследователски взаимоотношения имаме с:

 • ФПС "Зелени Балкани";
 • Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП);
 • Природен фонд България;
 • Българска Фондация "Биоразнообразие";
 • Асоциация на рибопреработвателите;
 • Асоциация на производителите на есетрови риби в България – "Еко – есектра БГ";
 • Международна асоциация на защита на есетровите риби;
 • Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания (БАН);
 • Национален природонаучен музей - гр. София;
 • Природонаучен музей - гр. Пловдив;
 • Институт по рибни ресурси - Варна;
 • Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив;
 • Аграрен университет - гр. Пловдив;
 • Alterra–Wegeningen University and Research Center - Wageningen, Netherlands;
 • Danube Delta National Institute – Tulcea, Romania;
 • South Branch Federal Centre of Selection and Genetics for Aquaculture, Krasnodar (Russia) и др.