Състав на катедра "Екология и ООС"

   Професор д-р Илиана Велчева

   Ръководител катедра

Е-mail: anivel  @ abv.bg
Телефон: (032) 261 565
 
Научни интереси: Екологична токсикология, Екологичен мониторинг.
 
Преподавателска работа: Лекции по "Екология", "Екология на животните", "Екологична токсикология" и "Екология на човека" в ОКС "бакалавър". Лекции по "Екология на екосистемите" и "Еволюционна екология" в ОКС "магистър".
   Доцент д-р Гана Гечева
Е-mail:  ggecheva @ mail.bg
Телефон: (032) 261 519
 
Научни интереси: Екологичен мониторинг, Екологична токсикология, Бриология.
 
Преподавателска работа: Лекции и упражнения по "Екологичен мониторинг", "Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите" и "Екологична типологизация на повърхностно течащи води" в ОКС "бакалавър". Лекции и упражнения по "Биомониторинг и участие на България в основни проекти", "Програми за мониторинг и управление на околната среда" в ОКС "магистър".
   Доцент дбн Дилян Георгиев
Е-mail: diliangeorgiev @  abv.bg
Телефон: (032) 261 519
 
Научни интереси: Екология на животните, Териология, Малакология.
 
Преподавателска работа: Лекции и упражнения по "Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите", "Екологично законодателство". Лабораторни и теренни упражнения по "Екология" и "Екология на животните" в ОКС "бакалавър". Лекции по "Инвазивни видове", "Екология на пещерите", "Влияние на промишлеността върху биоразнообразието" и "Екологично законодателство" в ОКС "магистър".
   Доцент д-р Ивелин Моллов
Е-mail: mollov_iv @  protonmail.com
Телефон: (032) 261 540
 
Научни интереси: Екология на животните, Градска екология, Херпетология.
 
Преподавателска работа: Лeкции и упражнения по "Екология, адаптация и биоритми", "Екологични производства и устойчиво развитие", "Екологична паразитология", "Принципи на ландшафтната екология", "Методология на екологичните изследвания", лабораторни и теренни упражнения по "Екология" в ОКС "бакалавър". Лекции и упражнения по "Статистически методи и компютърни програми в екологията" и "Херпетология" в ОКС "магистър".
   Главен асистент д-р Атанас Ириков
Е-mail: irikov @ abv.bg
Телефон: (032) 261 548
 
Научни интереси: Екология на животните, Градска екология, Малакология.
 
Преподавателска работа: Лекции и упражнения по "Опазване на природната среда", "Консервационна екология", "Екологичен мениджмънт" и "Преработка на промишлени отпадъци", теренни упражнения по "Консервационна екология". в ОКС "бакалавър". Лекции и упражнения по "Градска екология" в ОКС "магистър".
   Главен асистент д-р Славея Петрова
E-mail: sl.petrova @ abv.bg
Телефон: (032) 261 519
 
Научни интереси: Мониторинг, Фитоекология, Атмосферно замърсяване, Палеоекология.
 
Преподавателска работа: Лекции и упражнения по "Основи на палеонтологията", "Почвознание", "Геология и петрография", лабораторни и теренни упражнения по "Екология" в ОКС "бакалавър". Лекции и упражнения по "Палеоекология" и "Екотуризъм и рекреация в природни екосистеми" и "Управление на качеството на атмосферния въздух" в ОКС "магистър".
   Главен асистент д-р Весела Янчева
E-mail: veselayancheva @ yahoo.com
Телефон: (032) 261 540
 
Научни интереси: Екотоксикология, Екологичен мониторинг, Ихтиология.
 
Преподавателска работа: Упражнения и семинари по "Екологична токсикология", "Аквакултури", "Замърсяване на води и въздействие върху екосистемите", теренни упражнения по "Консервационна екология" и "Екология" в ОКС "бакалавър".
   Биолог - старши експерт Борислава Тодорова
E-mail: borislava_todorova @ yahoo.co.uk
Телефон: (032) 261 513
   Биолог - младши експерт Богдан Николов
E-mail: nikolov81bg @  yahoo.com
Телефон: (032) 261 513
     
Адрес за контакти:
ПУ "Паисий Хилендарски"
Биологически факултет,
Катедра "Екология и ООС"
ул. "Цар Асен" №24,
4000 Пловдив
   
     
Преподаватели и служители работили в катедрата през годините:  

 

   (1934-2010)

Основател на катедра "Екология и ООС" през 1989 г. Ръководител на катедрата от 1993 г. до пенсионирането си през 2002 г. Под негово ръководство са защитени 2 докторски дисертации и над 100 дипломни работи.
Специалист по семейство Polistomatidae със световна известност. Описал е 12 нови вида за науката. На негово име е кръстен паразит от Западна Африка (Polistoma bachvarovi).
Лекционни курсове: "Хидробиология", "Екология на животните", "Екология", "Екологична паразитология", "Опазване на природната среда".
   Доцент д-р Жеко Жеков
Роден през 1941 г. в с. Злато поле (Хасковско). Завършва ПУ "Паисий Хилендарски" през 1967 г. Работи в университета от 1972 г. в катедра „Физиология на растенията". Кандидат на биологичните науки катедра „Физиология на растенията" – 1981 г. Специализира в СССР през 1977 г. и в Куба през 1985 г. Ръководител на катедра „Екология и опазване на околната среда" от 2004 г. до пенсионирането му през 2008 г.
Лекционни курсове: "Физиология на растенията", "Екологична физиология на растенията", "Екология на влажните зони", "Екотуризъм".
   Доцент д-р Ангел Цеков
Е-mail: a_tsekov @  abv.bg
Телефон: (032) 261 540
 
Научни интереси: Аквакултури, Морска екология, Ихтиология.
 
Преподавателска работа: Лекции и упражнения по "Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите", "Хидрология и Климатология", "Аквакултури" и "Екологични проблеми на стопанско значими видове животни" в ОКС "бакалавър". Лекции по Аквакултурни производства" и "Аклиматизация на видовете" в ОКС "магистър".
   Доцент д-р Веселин Колешев
Роден през 1939 г. в с. Дълбок извор, окр. Пловдивски. Завършва ВСИ "В. Коларов" - Пловдив през 1962 г. Започва работа в университета от 1972 г. в катедра „ОЗНС". Доктор от 1986 г., доцент от 1989 г. Кандидат на селско-стопанските науки. Работи в катедра „Екология и опазване на околната среда" от 1992 г. до 2006 г.
Лекционни курсове: "Защита на човека и околната среда" – за специалности НУП и ПУП. "Почвознание" и "Културни растения" – за специалност Екология.

  Доцент д-р Димитър Табаков

 

   (1941-2012)

Роден през 1941 г. в гр. Пловдив. Завършва ВХТИ-София през 1967 г. Кандидат на селско-стопанските науки. Започва работа в университета от 1972 г. в катедра "ОЗНС". Специализира в Полша през 1980 г. Доктор от 1986 г., доцент от 1989 г. Работи в катедра "Екология и опазване на околната среда" от 1992 г. до 2008 г.
Лекционни курсове: "Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите", "Технологии за пречистване на флуиди", "Защита на човека и околната среда", "Хидрология", "Инженерна екология".
   Доцент д-р Диана Кирин
Започва работа в университета от 1992 г. в катедра „Екология и ООС". Доктор от 1998 г. Работи в катедра „Екология и опазване на околната среда" от 1992 г. до 2003 г.
Лекционни курсове: "Опазване на природната среда", "Технологии за пречистване на флуиди", "Екологичен мониторинг".

 

 

   (1956-2010)

Роден на 18 юни 1956 г. в гр. Пловдив. Завършва ПУ „Паисий Хилендарски", спец. „Биология" през 1992 г. В периода 1978-1989 г. работи като лаборант в Микробиологичната лаборатория на Висшия Медицински Институт в гр. Пловдив. Започва работа в университета в катедра „Екология и ООС", като главен асистент през 1994 г. Доктор от 2002 г. Работи в катедрата до 2010 г. Почива на 12.10.2010 г. след кратко боледуване.
Лекционни курсове: "Геология и Петрография", "Основи на палеонтологията", "Исторична геология", "Палеоекология".
   Биолог - старши експерт Борислава Илел Работи в катедрата от 1994 г. до 2001 г.
   Биолог - младши експерт Славка Илиева Работи в катедрата от 2010 г. до 2013 г.
  Мед. лаборант Искра Банова
   (1957-2008)
Работи в катедрата от самото й създаване през 1989 г. до 2008 г., когато почива след дълго боледуване.