Обучение

 

 

Учебни практики по "Екология" и "Консервационна екология"

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

 

Магистърска програма "Екология и опазване на екосистемите"

 

Завършилите ОКС "Магистър" по "Екология и опазване на екосистемите" студенти са реално подготвени и действащи експертни специалисти еколози. Те могат да осъществяват многопосочна и разнообразна екологична дейност, свързана с опазване, възстановяване и устойчиво управление на околната среда; да разработват планове и системи за управление на компонентите на околната среда и рационално използване на възобновимите и невъзобновими природни ресурси с цел постигане на устойчиво икономическо развитие. В държавния и частен сектор те са нов тип незаменими, експертни специалисти, които със своите професионални умения са необходими за реализиране на цялостното устойчиво развитие и на човешката дейност. Те са ключова фигура при провеждане на екологични политики на различно ниво с цел подобряване на състоянието на околната среда. Инициират въвеждането на нови технологии, подобряващи производствата и намаляващи вредното им въздействие върху околната среда. Предлагат разработването и внедряване на иновации за оползотворяване на отпадъчните продукти и консумиране на по-малко ресурси чрез използване на затворени цикли на производство. Предлагат планове за рационално използване на енергийните източници, а също и цялостни програми за възстановяване на щетите, причинени от неекологични производства.

Учебният процес със студентите в ОКС "магистър" по специалност "Екология и опазване на екосистемите" се провежда в учебни зали и лаборатории в Биологическия факултет, даващи възможност за осигуряване на модерно обучение. Теренните упражнения на студентите се провеждат в защитени територии, пещери, влажни зони, пречиствателни станции и места за депониране на отпадъци, РИОСВ, екологични отдели в общини и производствени фирми, природонаучен музей, спасителни центрове за диви животни, рибовъдни стопанства и др. с присъствието на различни експерти работещи в отделните направления, за получаване на възможно най-актуалната информация.

В специалност „Екология и опазване на екосистемите" се подготвят широко профилни специалисти-еколози с приложна насоченост в областта на екологията и опазването на екосистемите, реализиращи се успешно като: Експерти и ръководители в системата на Министерството на околната среда и водите; в териториалните административни служби към РИОСВ; в дирекции на национални паркове и други защитени територии; администрации в общини и кметства; басейнови дирекции; регионални дирекции по горите; ръководители и специалисти в частни консултантски и проектантски екологични фирми; научни и преподавателски кадри.

Изисквания: Кандидатите трябва да притежават ОКС "бакалавър" или „магистър" в професионално направление 4.3 Биологически науки, 1.3. Педагогика на обучението по Биология, 5.11. Биотехнологии, 4.4. Науки за земята и 6.1 до 6.5 Аграрни науки и ветеринарна медицина. Класирането на кандидатите се осъществява по низходящ ред на бала, формиран като средноаритметична оценка от оценката на държавния изпит и средния успех от курса на следване, посочени в дипломата за ОКС "бакалавър". За успешно класирани се считат кандидатите с минимален бал Добър 3.50.

 

Учебен план - PDF

Редовно - План (специалисти), [Приложение - избираеми дисциплини
План (неспециалисти)
, [Приложение - избираеми дисциплини

Конспект за държавен изпит - (2019 г.)  PDF

Квалификационна характеристика на специалността  PDF

 

 

Магистърска програма "Екология, управление и контрол на околната среда"

 

В краят на XX и началото на XI век развитието на икономиката е пряко свързано с екологията. Днес с нарастваща сила се осъзнават икономическите, политическите и управленски аспекти на въпросите, свързани с околната среда. Разработването на фирмена екологична политика е иновативна практика, която повишава ефективността, конкурентноспособността и просперитета в икономическите среди, съчетано с грижи за околната среда. Концепцията за устойчиво развитие беше внедрена във фирмения мениджмънт чрез развитието на нови технологии, които да подобрят производствата и да намалят вредното им влияние върху околната среда, внедряване на производствени процеси, консумиращи по-малко ресурси и енергия, и използващи затворен цикъл, въвеждане на технологии за оползотворяване на отпадните продукти, създаване на програми за възстановяване след нанесени щети, причинени от неекологични производства, разработване на цялостни системи за управление на околната среда и т.н. Днес икономическите среди все повече се нуждаят от квалифицирани мениджъри по екология, които да вграждат екологичните политики в цялостната стратегия за развитие на фирмените управленски системи.

reklama

Завършилите специалността са подготвени за работа в частния промишлено-индустриален сектор, както в големи компании, така и в малки и средни предприятия, изискващи квалификация в областта на екологичния мениджмънт и екологичните науки. Професионалната си реализация завършилите магистри ще намерят във фирми с разнообразни производства, в които ще прилагат и развиват мениджърски практики и умения, свързани с производството и опазването на околната среда. Друга възможност за реализация са държавните институции на национално и регионално (общинско) ниво, където мениджърите по екология ще реализират своите способности в разработване на национални и регионални планове, политики и програми за устойчиво развитие и ползване на околната среда.

Изисквания: Кандидатите трябва да притежават ОКС "бакалавър" или „магистър" в професионално направление 4.3 Биологически науки, 1.3. Педагогика на обучението по Биология, 5.11. Биотехнологии, 4.4. Науки за земята и 6.1 до 6.5 Аграрни науки и ветеринарна медицина. Класирането на кандидатите се осъществява по низходящ ред на бала, формиран като средноаритметична оценка от оценката на държавния изпит и средния успех от курса на следване, посочени в дипломата за ОКС "бакалавър". За успешно класирани се считат кандидатите с минимален бал Добър 3.50.

 

Учебен план - pdf PDF

Редовно - План (специалисти), [Приложение - избираеми дисциплини
План (неспециалисти), [Приложение - избираеми дисциплини

Конспект за държавен изпит - (2019 г.)  PDF

Квалификационна характеристика на специалността  PDF


 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

 

Докторска програма "Екология и опазване на екосистемите"

Обучението на докторанти по докторска програма "Екология и опазване на екосистемите" се провежда  в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти (Държавен в-к бр. 90/03.11.2000 г.), Правилника на ПУ "Паисий Хилендарски", критериите на Биологически факултет и Правилника за устройството и дейността на факултета по Биология. Тя е предназначена за завършили студенти с ОКС "Магистър" от професионално направление 4.3. Биологически науки. Квалификационната характеристика отразява знанията и уменията, които ще придобие бъдещият доктор, областите на прилагане на знанията, методите на подготовка и полето на професионална реализация.